Skip to main content

1. Toepasselijkheid en definities

Op alle met Back to the Wild gesloten overeenkomsten en door Back to the Wild georganiseerde reizen zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 • “Back to the Wild” is de organisator van de Retreat
 • “Deelnemer” heeft betrekking op de persoon die een boeking maakt en meedoet aan de Retreat
 • “Overeenkomst” is de verbinding tussen Back to the Wild en Deelnemer over de geboekte Retreat, inclusief deze Algemene Voorwaarden
 • “Retreat” is een reis of activiteit waaraan Deelnemer meedoet
 • “Wilderness Retreat”, “Winter Wilderness Retreat”, “Mountain Trail”, “Wadden Retreat”, “Solo Weekend”, “Deep Dive Weekend”, “Corona shake-off”, “Natuurlijk Leiderschap Programma” en “Seizoensdagen Programma” zijn specifieke vormen van een Retreat, die op de website van Back to the Wild nader gespecificeerd zijn

2. Omvang van de verplichtingen

a. De Overeenkomst die met Back to the Wild gesloten wordt leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

b. Voor zover Back to the Wild voor een juiste nakoming van zijn verplichtingen afhankelijk is van informatie en/of medewerking van Deelnemer, is hij van die verplichting ontslagen bij het niet tijdig verstrekken / verlenen ervan.

c. Als Back to the Wild voor de uitvoering van een met Back to the Wild gesloten Overeenkomst derden inschakelt, is Back to the Wild gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als Deelnemer dit zou doen als Deelnemer die derden zelf zou selecteren.

3. Annulering door Deelnemer

a. Back to the Wild adviseert Deelnemer een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Back to the Wild is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van een dergelijke verzekering.

b. Annulering dient per e-mail te worden gedaan via contact@backtothewild.nl.

c. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is Deelnemer 50% van de prijs verschuldigd
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is Deelnemer 75% van de prijs verschuldigd
 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is Deelnemer 100% van de prijs verschuldigd

d. Indien de Retreat wordt geannuleerd vanuit Back tot the Wild door Covid restricties heeft Deelnemer recht op volledige teruggave van de prijs. Verplaatsen naar een andere datum kan natuurlijk ook. Reeds gemaakte kosten door Deelnemer voor vervoer en/of materialen zijn voor rekening van Deelnemer.

4. Garantieregeling bij Wilderness Retreat

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Back to the Wild voor de Wilderness Retreat, de Winter Wilderness Retreat en de Mountain Trail gebruik van STO Garant. Deelnemer kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt Deelnemer op www.sto-garant.nl .

Bij elk (Retreat)aanbod van Back to the Wild wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest Deelnemer wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Deelnemer vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op de boeking, dan betaalt Deelnemer de reissom niet aan Back to the Wild, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt de reissom tot na afloop van Deelnemers boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Back to the Wild niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest Deelnemer hoe Deelnemer daar in dat geval aanspraak op maakt.

5. Betaling en reissom

a. Alle door Back to the Wild opgegeven prijzen zijn per persoon en zijn opgegeven in Euro’s.

b. Alle door Back to the Wild opgegeven prijzen zijn exclusief reiskosten van deelnemer naar het land of de locatie waar de Retreat plaatsvindt.

c. In de door Back to the Wild opgegeven prijzen zijn niet inbegrepen: reisbagage, reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering en alle andere kosten van persoonlijke aard. Back to the Wild adviseert het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.

d. Betaling van de reissom van een Wilderness Retreat, Winter Wilderness Retreat en Mountain Trail gaat als volgt:

 1. Deelnemer heeft de Retreat geboekt en ontvangt van Back to the Wild een factuur
 2. STO Garant stuurt een email naar Deelnemer met gebruikersnaam en wachtwoord
 3. Deelnemer betaalt de reissom via de website van STO Garant aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Na betaling is Deelnemer verzekerd van een plek
 4. Na afloop van de Retreat wordt het betaalde bedrag vrijgegeven aan Back to the Wild

e. Betaling van de reissom van een Wadden Retreat, Deep Dive Weekend, Solo Weekend, Corona shake-off, Natuurlijk Leiderschap Programma en Seizoensdagen Programma gaat als volgt:

 1. Deelnemer heeft de activiteit geboekt en ontvangt van Back to the Wild per e-mail een factuur en informatiepakket
 2. Deelnemer betaalt de factuur. Na betaling is Deelnemer verzekerd van een plek

6. Aansprakelijkheid

a. Back to the Wild en eventueel door hem ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan hem en/of aan door hem ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade.

b. Voor schade die een direct gevolg is van aan Back to the Wild en eventueel door hem ingehuurde derden is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door Back to the Wild en eventueel door hem ingehuurde derden.

c. Back to the Wild aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis-, ziektekosten- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

d. Wanneer Back to the Wild gehouden is eventuele schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de Overeenkomst.

e. Voor zover sport en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van een met Back to the Wild gesloten Overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of het voor hen fysiek verantwoord is aan een dergelijke activiteit mee te doen.

7. Opzegging door Back to the Wild

a. Back to the Wild kan de Overeenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die zodanig zijn dat verdere gebondenheid van Back to the Wild aan de Overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk aan Deelnemer medegedeeld worden. Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardige Retreat of op restitutie van de reissom of op een gedeelte daarvan indien de Retreat al gestart is.

b. Het minimum aantal deelnemers voor de Wilderness Retreat, de Winter Wilderness Retreat en de Mountain Trail bedraagt zes. Back to the Wild kan besluiten de Overeenkomst op te zeggen indien dit aantal niet gehaald wordt. Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardige Retreat of op restitutie van de reissom. Reeds gemaakte kosten voor reisbagage en/of reiskosten zullen niet worden vergoed.

c. Back to the Wild heeft in geval van overmacht het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden onder andere verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen of hiermee te vergelijken situaties.

8. Aard van de activiteiten en verantwoordelijkheden

a. De Retreat vindt plaats in de natuur, grotendeels in de buitenlucht. Deelnemer is zich bewust dat het weer mogelijk oncomfortabel kan zijn.

b. Deelnemer draagt gedurende de gehele Retreat zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf/haarzelf.

c. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat zijn/haar fysieke en mentale gesteldheid en de meegebrachte uitrusting hem/haar in staat stellen aan de Retreat deel te nemen. Deelnemer ontvangt voor aanvang van de Retreat informatie over de mee te nemen uitrusting, zoals kleding en andere toebehoren.

d. Wanneer blijkt dat fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid, en/of de meegebrachte uitrusting van de Deelnemer onvoldoende is/zijn om de Retreat te voltooien en daardoor de veiligheid van Deelnemer en/of de veiligheid of gemoedstoestand van andere personen in het gevaar komen, kan Back to the Wild besluiten Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.

e. Deelnemer dient instructies van Back to the Wild en door Back to the Wild ingeschakelde derden op te volgen voor zijn/haar eigen veiligheid.

9. Toepasselijke wetgeving

Op de Overeenkomst tussen Deelnemer en Back to the Wild is Nederlands recht van toepassing.

Toelichting VvKR en STO

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

STO Garant is de garantieregeling waar wij gebruik van maken voor de Wilderness Retreat, de Winter Wilderness Retreat en de Mountain Trail zoals omschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.

 

Laatst bijgewerkt: 27 februari 2022

X